มิเตอร์ประเทศไทย Thailandometers

จำนวนประชากรไทย (คน)
Current Thai population
1 ธันวาคม 2563
December 1st, 2020
 
พิมพ์หน้านี้
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เวลา 00:00:00 จนถึงขณะนี้
Since January 1st , 2020 at 00:00:00 Until now

มิเตอร์ประเทศไทย Thailandometers


 ตั้งแต่ต้นปี มีด็กเกิดมาแล้ว (คน)
 Births this year
 
 ตั้งแต่ต้นปี มีคนตายไปแล้ว (คน)
 Deaths this year
 
 ตั้งแต่ต้นปี ประชากรไทยเพิ่มขึ้นแล้ว (คน)
 Net population increased this year
 

 
 

มิเตอร์ประเทศไทย Thailandometers


จำนวนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปในขณะนี้ (คน)
Current population aged 60+
 
ตั้งแต่ต้นปีนี้ มีประชากรที่อายุครบ 60 ปี (คน)
Population aged 60 this year
 
ตั้งแต่ต้นปีนี้ ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปเสียชีวิตแล้ว (คน)
Deaths of population aged 60+ this year
 
ตั้งแต่ต้นปีนี้ ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นอีก (คน)
Net population aged 60+ increased this year
 
จำนวนประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปในขณะนี้ (คน)
Current population aged 65+
 
ตั้งแต่ต้นปีนี้ มีประชากรที่อายุครบ 65 ปี (คน)
Population aged 65 this year
 
ตั้งแต่ต้นปีนี้ ประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปเสียชีวิตแล้ว (คน)
Deaths of population aged 65+ this year
 
ตั้งแต่ต้นปีนี้ ประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นอีก (คน)
Net population aged 65+ increased this year
 

 
 
 
 

มิเตอร์ประเทศไทย Thailandometers


ตั้งแต่ต้นปีนี้ มีการจดทะเบียนสมรสแล้ว (ครั้ง)
Marriages registered this year
 
ตั้งแต่ต้นปีนี้ มีการจดทะเบียนหย่าแล้ว (ครั้ง)
Divorces registered this year
 

 
 
www.ipsr.mahidol.ac.th
Copyright © สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333